درباره ما


این درمانگاه در استان  خراسان رضوي می باشد آدرس : مشهد-امام خميني-مقابل باغ ملي -شماره تلفن: ۳۲۲۱۱۸۸۸ آدرس وب سایت: رزومه و سوابق: توانمندی ها و تجهیزات:افتخارات:این درمانگاه در استان  خراسان رضوي می باشد آدرس : مشهد-امام خميني-مقابل باغ ملي -شماره تلفن: ۳۲۲۱۱۸۸۸ آدرس وب سایت: رزومه و سوابق: توانمندی ها و تجهیزات:افتخارات:این درمانگاه در استان  خراسان رضوي می باشد آدرس : مشهد-امام خميني-مقابل باغ ملي -شماره تلفن: ۳۲۲۱۱۸۸۸ آدرس وب سایت